Промени в Нардба Н-18 за регистриране и отчитане в търгвоските обекти

От 24.02.2015 влизат в сила промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., направени във връзка с приетите промени в чл. 118 от ЗДДС в сила от 1 януари 2015 година.

Съгласно промените в Наредба № Н-18 от 2006 г., всички лица, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива задължително подават в НАП данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди. Подаването на данните ще се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП в 14-дневен срок от влизане в сила на Наредбата. 

 

Обхватът на подаваните данни за всеки съд/съоръжение за съхранение и/или зареждане с течно гориво, включва:

1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);

2. адрес по чл. 8 от ДОПК;

3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;

4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;

5. местонахождение на съда/съоръжението;

6. вид на съда/съоръжението;

7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;

8. вид на горивото и мерна единица;

9. предназначение на горивото;

10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;

11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.

Основната цел на приетите промени в наредбата е да се идентифицират обектите и съдовете от които се извършва зареждане за собствени нужди на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника, за осъществяване на ефективен превантивен и последващ контрол от приходната администрация.

Източник: Министерство на финансите