Трудов договор

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ [н_Договор_номер]/[н_Дата_на_сключване]г.

Днес, [н_Дата_на_сключване] г., в гр.[ф_Град], между:

1.[ф_Име], с адрес и седалище на управление: гр.[ф_Град], [ф_Адрес], ЕИК: [ф_ДДС_номер], представлявано от [у_Име] с ЕГН: [у_ЕГН], наричан за по-кратко РАБОТОДАТЕЛ, от една страна
и

Прочети още: Трудов договор

Граждански договор

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
за извършена работа № [н_Договор_номер]

Днес, [н_Дата_на_сключване]г. в гр.[ф_Град] между страните:
1. [ф_Име], с адрес и седалище на управление: гр.[ф_Град], [ф_Адрес], ЕИК: [ф_Булстат], представлявано от [у_Име], наричан за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

Прочети още: Граждански договор

ДУК

ДУК

Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения

Други договори

Други договори

Назначаване/Освобождаване

Назначаване/Освобождаване

Заплати

Заплати

Осигуровки

Осигуровки

Отпуски

До Управителя
На [ф_Име]
гр./с. [ф_Град]

МОЛБА
за ползване на платен годишен отпуск

№ [ном_Молба_заповед_за_отпуск]

От [сл_Име]
на длъжност [н_Длъжност] в отдел: [н_Отдел] в [ф_Име]

Прочети още: Отпуски

Болнични

Болнични

Майчинство

Майчинство

Декл.1 и Декл.6 и др.

Декл.1 и Декл.6 и др.

УП 1, УП 2 и УП 3

УП 1, УП 2 и УП 3

Самоосигуряващ

Самоосигуряващ

On-line Консултации

On-line Консултации