Граждански договор

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
за извършена работа № [н_Договор_номер]

Днес, [н_Дата_на_сключване]г. в гр.[ф_Град] между страните:
1. [ф_Име], с адрес и седалище на управление: гр.[ф_Град], [ф_Адрес], ЕИК: [ф_Булстат], представлявано от [у_Име], наричан за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
2.[сл_Име], ЕГН: [сл_ЕГН], постоянен адрес: гр.[сл_ЛК_Град], [сл_ЛК_Адрес], лична карта N [сл_ЛК_номер], изд. на [сл_ЛК_издадена_на] от МВР [сл_ЛК_издадена_от], наричан/а за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възнаграждение в размер на ............... (цифром/словом) .............................................. лева ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Чл.3. При изпълнение на чл.1 от договора , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл.2 възнаграждение ....................... (по банкова сметка, в брой, чрез акредитив...) в срок от .......................................................

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от настоящия договор в срок до ............................
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия.
Чл.7 (1) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или проект) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно в следствие негодността на материалите, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тези факти, той има право съответно на част или на цялото възнаграждение.
Чл.7 (2) Ако в случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече е извършил част от поръчката (работата), той има право на възнаграждение за тази част, дори ако качеството не отговаря на уговорените условия в случай, че това се дължи на неподходящи или некачествени материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата с...................................................... (варианти: свои материали и проект; със свой материал и по проект на Възложителя).
Чл.8 (2) Когато изпълнява поръчката по проект или материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат негодни или неподходящи за извършването на работата, той носи задължение да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска замяна с подходящ материал или нов проект.
Чл.9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата (дейността) и по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има прово да получи възнаграждение в размер само за изработената част от обекта, вещта, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверки, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходинмите (договорените) документи, информация или други материали, свързани с изпълнение на посоченото в чл. 1 от настоящия договор.

НЕУСТОЙКИ:
Чл.12. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на ................ (цифром, словом) ......................... ( процент или определена сума).
Чл.13. За лошо изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от уговореното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ............................................................................................
Чл.14. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.15. Настоящия договор може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че предоставенатите му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали (проект) се окажат негодни за изпълнение по поръчката и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не осигури подходящи материали (проект). В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора в срок от ................. след уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договара в момента на приемане на резултата, ако са на лице съответните отклонения или недостатъци, които правят (обекта, вещта) негодни за ползване по предназначението.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КОНСУЛТАНТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ:
............................... .........................................

docGRAJDANSKI_DOGOVOR_IZVURSHENA_RABOTA.doc32.5 KB18/03/2015, 20:59