Отпуски

До Управителя
На [ф_Име]
гр./с. [ф_Град]

МОЛБА
за ползване на платен годишен отпуск

№ [ном_Молба_заповед_за_отпуск]

От [сл_Име]
на длъжност [н_Длъжност] в отдел: [н_Отдел] в [ф_Име]

 

Уважаеми/а г-н/г-жа [у_Име],

На основание чл.155 ал.1 от Кодекса на труда, моля да ми разрешите да ползвам платен годишен отпуск в размер на [ст_Брой_дни] дни за [ст_Година]г., считано от [ст_От_дата]г. до [ст_До_дата]г. включително.

[д_Дата]г. С уважение : ...........................
гр............................ [сл_Име]

_______________________________________________________________________

ЗАПОВЕД

№ [ном_Молба_заповед_за_отпуск] / [д_Дата]г.

На основание чл.155, ал.1 от Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските

РАЗРЕШАВАМ:

на [сл_Име]
на длъжност [н_Длъжност] в отдел: [н_Отдел] в [ф_Име] да ползва платен отпуск в размер на [ст_Брой_дни] (работни дни), считано от [ст_От_дата]г.
За времето на отсъствието ще бъда заместван от ...................................................

Настоящата заповед да се връчи на лицето и на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Дата: [д_Дата]г. РЪКОВОДИТЕЛ: ..........................

docMOLBA_ZA_PL.OTPYSK_BLANKA.doc24.5 KB18/03/2015, 21:14